Company address: No. 138 Jianlongdong Road, Longdongbao, Nanming District, Guiyang City, Guizhou Province


Contact number: 0851-85406886