The year 2000
Date:


0.26.jpg


Establishing Guiyang Nanming Chunmei Brewing Co., Ltd